InterspaceБаза на знаењеТехнички статииТуторијалиПостави бесплатен и автоматизиран SSL со Let's Encrypt и Apache на Linux
ТУТОРИЈАЛИ
07-Фев-202221-Фев-2022
Postavi besplaten i avtomatiziran SSL so Let's Encrypt i Apache na Linux
Sodrzhinata e dostapna samo na angliski jazik.
Today, implementing SSL/TLS encryption is essential for securing user data and enhancing trust in your website. This guide focuses on setting up free SSL certificates from Let's Encrypt on Linux systems, using Apache as the web server.

The process leverages Certbot, an automated tool that simplifies the acquisition and renewal of certificates, making it easier to maintain a secure online presence. This guide assumes that Apache HTTP Server is installed and running on your machine.

1.Installing Certbot

1.1.On Debian-Based Systems

To install Certbot and its Apache plugin on Debian-based systems like Ubuntu, execute the following commands:
sudo apt install certbot python3-certbot-apache

This setup prepares your system for SSL certificate management.

1.2.On Red Hat-Based Systems

Start by enabling the EPEL repository to access Certbot packages:
sudo yum install epel-release

Then, proceed to install Certbot and the Apache plugin:
sudo yum install certbot python3-certbot-apache

This process readies your Red Hat-based system for SSL certificate management.

2.Acquiring SSL Certificates with Certbot

With Certbot installed, the next step is to use it to obtain SSL certificates from Let's Encrypt. This procedure includes Certbot making modifications to your Apache configuration to secure your website's connections.

2.1.Configuring Apache and Obtaining Certificates

To secure your site with an SSL certificate, run:
sudo certbot --apache

This command initiates an interactive session that guides you through the certificate acquisition process. Certbot will automatically update your site's Apache configuration file to use the newly obtained certificate, ensuring secure connections.

During this process, Certbot saves the SSL certificate files to a standard location on your system. On Debian-based and Red Hat-based systems, these files are typically located in the /etc/letsencrypt/live/yourdomain.com/ directory. This directory will contain the certificate file (cert.pem), the private key (privkey.pem), and other related files necessary for SSL configuration.

3.Automated Renewals

Let's Encrypt certificates are valid for 90 days, requiring renewal to maintain website security. Certbot automatically configures your system for these renewals. To verify the setup, perform a dry run with:
sudo certbot renew --dry-run

A successful test ensures that your system is configured to automatically renew certificates, keeping your site secure without needing manual intervention.
Sodrzhinata vo ovoj dokument e licencirana od Interspace so MIT licenca
Постави бесплатен и автоматизиран SSL со Let's Encrypt и Apache на Linux
Содржината е достапна само на англиски јазик.
Today, implementing SSL/TLS encryption is essential for securing user data and enhancing trust in your website. This guide focuses on setting up free SSL certificates from Let's Encrypt on Linux systems, using Apache as the web server.

The process leverages Certbot, an automated tool that simplifies the acquisition and renewal of certificates, making it easier to maintain a secure online presence. This guide assumes that Apache HTTP Server is installed and running on your machine.

1.Installing Certbot

1.1.On Debian-Based Systems

To install Certbot and its Apache plugin on Debian-based systems like Ubuntu, execute the following commands:
sudo apt install certbot python3-certbot-apache

This setup prepares your system for SSL certificate management.

1.2.On Red Hat-Based Systems

Start by enabling the EPEL repository to access Certbot packages:
sudo yum install epel-release

Then, proceed to install Certbot and the Apache plugin:
sudo yum install certbot python3-certbot-apache

This process readies your Red Hat-based system for SSL certificate management.

2.Acquiring SSL Certificates with Certbot

With Certbot installed, the next step is to use it to obtain SSL certificates from Let's Encrypt. This procedure includes Certbot making modifications to your Apache configuration to secure your website's connections.

2.1.Configuring Apache and Obtaining Certificates

To secure your site with an SSL certificate, run:
sudo certbot --apache

This command initiates an interactive session that guides you through the certificate acquisition process. Certbot will automatically update your site's Apache configuration file to use the newly obtained certificate, ensuring secure connections.

During this process, Certbot saves the SSL certificate files to a standard location on your system. On Debian-based and Red Hat-based systems, these files are typically located in the /etc/letsencrypt/live/yourdomain.com/ directory. This directory will contain the certificate file (cert.pem), the private key (privkey.pem), and other related files necessary for SSL configuration.

3.Automated Renewals

Let's Encrypt certificates are valid for 90 days, requiring renewal to maintain website security. Certbot automatically configures your system for these renewals. To verify the setup, perform a dry run with:
sudo certbot renew --dry-run

A successful test ensures that your system is configured to automatically renew certificates, keeping your site secure without needing manual intervention.
Содржината во овој документ е лиценцирана од Interspace со МИТ лиценца

Povrzani sodrzhini
Dokumentacija
Klaud
Komunikacii
Hosting
My Interspace
Tehnichki statii
Tutorijali
Nauchi
Novosti
Aktuelni novosti
Posledni nastani
Поврзани содржини
Документација
Клауд
Комуникации
Хостинг
My Interspace
Технички статии
Туторијали
Научи
Новости
Актуелни новости
Последни настани
Povrzani produkti
Premium Internet pristap
Internet od najvisoka klasa za profesionalni potrebi. Superiorna tochka-do-tochka optichka linija, simetrichen download i upload, neogranichen soobrakjaj, SLA dogovor i statichka IP. Direktni konekcii so vrvnite globalni provajderi. Nashata mrezhna arhitektura e so pasija dizajnirana da obezbedi konekcii so najvisok kvalitet do bilo koja destinacija vo svetot, rezultirajkji vo nesporedliva brzina na transfer i povekje stepena redundantnost.
Dedicirani serveri
Dedicirani serveri na visoka klasa na hardver od priznaeni vendori. Hostingot e vo nashi data centri, ovozmozhuvajkji ni celosna kontrola za obezbeduvanje postojan kvalitet i dostapnost 24/7/365. Izbor na primarni data centri i disaster recovery data centar lociran na bezbedna dalechina. Kontrola na napojuvanje (resetiranje, iskluchi/vkluchi) i besplaten KVM-preku-IP, dostapni 24/7 na eden klik, vkluchuvajkji i opcija za startuvanje/instalacija na vashi ISO zapisi.
Elastichen Klaud VPS
Elastichen Klaud VPS pretstavuva virtuelna mashina koja raboti vrz napredni klaud i mrezhni tehnologii, nudejkji znachitelni prednosti vo sporedba so tradicionalniot VPS hosting i nepobedliv odnos na cena so performansi. Postavete OS so aplikacii za samo 1 min. Na eden klik avtomatski bekapi, snapshoti i disaster recovery replika, zachuvani vo drug data centar na bezbedna dalechina. Nova gen na AMD EPYC, ultra brzi NVMe diskovi, dedicirani konekcii i besplatna privatna mrezha.
Поврзани продукти
Премиум Интернет пристап
Интернет од највисока класа за професионални потреби. Супериорна точка-до-точка оптичка линија, симетричен download и upload, неограничен сообраќај, SLA договор и статичка ИП. Директни конекции со врвните глобални провајдери. Нашата мрежна архитектура е со пасија дизајнирана да обезбеди конекции со највисок квалитет до било која дестинација во светот, резултирајќи во неспоредлива брзина на трансфер и повеќе степена редундантност.
Дедицирани сервери
Дедицирани сервери на висока класа на хардвер од признаени вендори. Хостингот е во наши дата центри, овозможувајќи ни целосна контрола за обезбедување постојан квалитет и достапност 24/7/365. Избор на примарни дата центри и disaster recovery дата центар лоциран на безбедна далечина. Kонтрола на напојување (ресетирање, исклучи/вклучи) и бесплатен KVM-преку-IP, достапни 24/7 на еден клик, вклучувајќи и опција за стартување/инсталација на ваши ISO записи.
Еластичен Клауд ВПС
Еластичен Клауд ВПС претставува виртуелна машина која работи врз напредни клауд и мрежни технологии, нудејќи значителни предности во споредба со традиционалниот ВПС хостинг и непобедлив однос на цена со перформанси. Поставете OS со апликации за само 1 мин. На еден клик автоматски бекапи, снапшоти и disaster recovery реплика, зачувани во друг дата центар на безбедна далечина. Нова ген на AMD EPYC, ултра брзи NVMe дискови, дедицирани конекции и бесплатна приватна мрежа.


Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Правни информации.    Разбирам