InterspaceБаза на знаењеТехнички статииТуторијалиНаправи RAM диск за подобрување на перформансите на Windows
ТУТОРИЈАЛИ
06-Фев-201803-Јан-2023
Napravi RAM disk za podobruvanje na performansite na Windows
RAM-disk (isto taka narechen RAM drajv) raboti so dodeluvanje na segment od memorijata za sluchaen pristap na kompjuterot za da se simulira funkcionalnosta na diskot. Ovaa tehnika im ovozmozhuva na softverot i aplikaciite da komuniciraat so ovoj memoriski blok kako da e konvencionalen hard disk, no so znachitelna prednost od pobrzi brzini na pristap do podatoci. Ovozmozhuva zadachite za koi e potreben brz pristap do podatoci - kako shto se intenzivni kompjuterski operacii, analiza na podatoci i multimedijalna obrabotka - da se izvrshuvaat mnogu poefikasno.

I pokraj privremenata priroda na podatocite zachuvani na RAM-disk, poradi nestabilnosta na RAM-ot (podatocite se gubat koga kompjuterot se iskluchuva ili se restartira), tehnologijata e osobeno pogodna za privremeni datoteki, kesh ili specifichni aplikacii kade brzinata ja nadminuva potrebata za postojano skladiranje. Ovaa karakteristika go pravi RAM diskot idealno reshenie za podobruvanje na performansite na sistemot, namaluvanje na vremeto na vchituvanje i podobruvanje na rabotata na aplikaciite koi chesto chitaat ili vpishuvaat na disk.

1.Instalacija na RAM disk na Windows

Iskoristuvanjeto na RAM Disk tehnologijata zapochnuva so izborot na soodveten softver za sozdavanje i upravuvanje so RAM Disk-ot. Za korisnicite na Windows , postojat razlichni otvoreni i komercijalni opcii za softver za RAM disk. Nie go preporachuvame ImDisk Toolkit, zatoa shto e besplaten, stabilen i lesen za instaliranje.

2.Konfiguriranje na privremenite direktoriumi

Za celosno iskoristuvanje na brzinata na RAM-disk, od kluchno znachenje e postavuvanjeto na Windows da go koristi za upravuvanje so privremeni direktoriumi. Ova prilagoduvanje vkluchuva promena na postavkite na okolinata za promenlivite TEMP i TMP na RAM diskot. Ovaa promena ne samo shto gi zabrzuva operaciite shto se potpiraat na privremeni datoteki, tuku pomaga i vo zachuvuvanje na vashiot HDD ili SSD so namaluvanje na operaciite za chitanje/zapishuvanje.

Chekori za konfiguriranje:

 • Odete do System Properties > Advanced > Environment Variables.
 • Izmenete gi promenlivite TEMP i TMP za da ukazhuvaat na particijata na vashiot RAM disk, zgolemuvajkji ja brzinata so koja se izvrshuvaat operaciite na privremenite datoteki.

 • Restartirajte go sistemot za ovie promeni da stapat na sila..

3.Najdobri praktiki za koristenje na RAM Disk:

Iskoristuvanjeto na maksimumot od tehnologijata RAM Disk vkluchuva odluchuvanje kakvi tipovi podatoci da se skladiraat na RAM-disk. Eve nekolku preporaki:

 • Windows temporary directories: Idealni za brz pristap i chesto chistenje.
 • Download directories: Korisni za datoteki koi chesto se privremeni, kako paketi za instalacija koi se brishat po koristenje.
 • Browser cache: Gi zabrzuva operaciite so veb prelistuvachot so zachuvuvanje na kesh na pobrz disk.
 • Custom temporary directories for specific applications: Gi zabrzuva performansite na aplikaciite so namaluvanje na vremeto za pristap do podatocite.
Vazhno predupreduvanje: Poradi privremenata priroda na RAM-ot, pogrizhete se da napravite rezervna kopija na site kluchni podatoci od RAM diskot za da izbegnete gubenje podatoci pri restartiranje ili iskluchuvanje na sistemot.

4.Zakluchok

Primena na RAM disk tehnologijata nudi pat kon podobri kompjuterski iskustva, so pobrz pristap do podatoci, podobreniperformansi na aplikaciite i poodgovoren sistem. So razbiranje i primena na RAM Disk tehnologijata, korisnicite mozhat znachitelno da ja podobrat efikasnosta i proizvoditelnosta na svojata operativna okolina na Windows.
Sodrzhinata vo ovoj dokument e licencirana od Interspace so MIT licenca
Направи RAM диск за подобрување на перформансите на Windows
RAM-диск (исто така наречен RAM драјв) работи со доделување на сегмент од меморијата за случаен пристап на компјутерот за да се симулира функционалноста на дискот. Оваа техника им овозможува на софтверот и апликациите да комуницираат со овој мемориски блок како да е конвенционален хард диск, но со значителна предност од побрзи брзини на пристап до податоци. Овозможува задачите за кои е потребен брз пристап до податоци - како што се интензивни компјутерски операции, анализа на податоци и мултимедијална обработка - да се извршуваат многу поефикасно.

И покрај привремената природа на податоците зачувани на RAM-диск, поради нестабилноста на RAM-от (податоците се губат кога компјутерот се исклучува или се рестартира), технологијата е особено погодна за привремени датотеки, кеш или специфични апликации каде брзината ја надминува потребата за постојано складирање. Оваа карактеристика го прави RAM дискот идеално решение за подобрување на перформансите на системот, намалување на времето на вчитување и подобрување на работата на апликациите кои често читаат или впишуваат на диск.

1.Инсталација на RAM диск на Windows

Искористувањето на RAM Disk технологијата започнува со изборот на соодветен софтвер за создавање и управување со RAM Disk-от. За корисниците на Windows , постојат различни отворени и комерцијални опции за софтвер за RAM диск. Ние го препорачуваме ImDisk Toolkit, затоа што е бесплатен, стабилен и лесен за инсталирање.

2.Конфигурирање на привремените директориуми

За целосно искористување на брзината на RAM-диск, од клучно значење е поставувањето на Windows да го користи за управување со привремени директориуми. Ова прилагодување вклучува промена на поставките на околината за променливите TEMP и TMP на RAM дискот. Оваа промена не само што ги забрзува операциите што се потпираат на привремени датотеки, туку помага и во зачувување на вашиот HDD или SSD со намалување на операциите за читање/запишување.

Чекори за конфигурирање:

 • Одете до System Properties > Advanced > Environment Variables.
 • Изменете ги променливите TEMP и TMP за да укажуваат на партицијата на вашиот RAM диск, зголемувајќи ја брзината со која се извршуваат операциите на привремените датотеки.

 • Рестартирајте го системот за овие промени да стапат на сила..

3.Најдобри практики за користење на RAM Disk:

Искористувањето на максимумот од технологијата RAM Disk вклучува одлучување какви типови податоци да се складираат на RAM-диск. Еве неколку препораки:

 • Windows temporary directories: Идеални за брз пристап и често чистење.
 • Download directories: Корисни за датотеки кои често се привремени, како пакети за инсталација кои се бришат по користење.
 • Browser cache: Ги забрзува операциите со веб прелистувачот со зачувување на кеш на побрз диск.
 • Custom temporary directories for specific applications: Ги забрзува перформансите на апликациите со намалување на времето за пристап до податоците.
Важно предупредување: Поради привремената природа на RAM-от, погрижете се да направите резервна копија на сите клучни податоци од RAM дискот за да избегнете губење податоци при рестартирање или исклучување на системот.

4.Заклучок

Примена на RAM диск технологијата нуди пат кон подобри компјутерски искуства, со побрз пристап до податоци, подобрениперформанси на апликациите и поодговорен систем. Со разбирање и примена на RAM Disk технологијата, корисниците можат значително да ја подобрат ефикасноста и производителноста на својата оперативна околина на Windows.
Содржината во овој документ е лиценцирана од Interspace со МИТ лиценца

Претходно: Windows
Povrzani sodrzhini
Dokumentacija
Klaud
Komunikacii
Hosting
My Interspace
Tehnichki statii
Tutorijali
Nauchi
Novosti
Aktuelni novosti
Posledni nastani
Поврзани содржини
Документација
Клауд
Комуникации
Хостинг
My Interspace
Технички статии
Туторијали
Научи
Новости
Актуелни новости
Последни настани
Povrzani produkti
Premium Internet pristap
Internet od najvisoka klasa za profesionalni potrebi. Superiorna tochka-do-tochka optichka linija, simetrichen download i upload, neogranichen soobrakjaj, SLA dogovor i statichka IP. Direktni konekcii so vrvnite globalni provajderi. Nashata mrezhna arhitektura e so pasija dizajnirana da obezbedi konekcii so najvisok kvalitet do bilo koja destinacija vo svetot, rezultirajkji vo nesporedliva brzina na transfer i povekje stepena redundantnost.
Dedicirani serveri
Dedicirani serveri na visoka klasa na hardver od priznaeni vendori. Hostingot e vo nashi data centri, ovozmozhuvajkji ni celosna kontrola za obezbeduvanje postojan kvalitet i dostapnost 24/7/365. Izbor na primarni data centri i disaster recovery data centar lociran na bezbedna dalechina. Kontrola na napojuvanje (resetiranje, iskluchi/vkluchi) i besplaten KVM-preku-IP, dostapni 24/7 na eden klik, vkluchuvajkji i opcija za startuvanje/instalacija na vashi ISO zapisi.
Elastichen Klaud VPS
Elastichen Klaud VPS pretstavuva virtuelna mashina koja raboti vrz napredni klaud i mrezhni tehnologii, nudejkji znachitelni prednosti vo sporedba so tradicionalniot VPS hosting i nepobedliv odnos na cena so performansi. Postavete OS so aplikacii za samo 1 min. Na eden klik avtomatski bekapi, snapshoti i disaster recovery replika, zachuvani vo drug data centar na bezbedna dalechina. Nova gen na AMD EPYC, ultra brzi NVMe diskovi, dedicirani konekcii i besplatna privatna mrezha.
Поврзани продукти
Премиум Интернет пристап
Интернет од највисока класа за професионални потреби. Супериорна точка-до-точка оптичка линија, симетричен download и upload, неограничен сообраќај, SLA договор и статичка ИП. Директни конекции со врвните глобални провајдери. Нашата мрежна архитектура е со пасија дизајнирана да обезбеди конекции со највисок квалитет до било која дестинација во светот, резултирајќи во неспоредлива брзина на трансфер и повеќе степена редундантност.
Дедицирани сервери
Дедицирани сервери на висока класа на хардвер од признаени вендори. Хостингот е во наши дата центри, овозможувајќи ни целосна контрола за обезбедување постојан квалитет и достапност 24/7/365. Избор на примарни дата центри и disaster recovery дата центар лоциран на безбедна далечина. Kонтрола на напојување (ресетирање, исклучи/вклучи) и бесплатен KVM-преку-IP, достапни 24/7 на еден клик, вклучувајќи и опција за стартување/инсталација на ваши ISO записи.
Еластичен Клауд ВПС
Еластичен Клауд ВПС претставува виртуелна машина која работи врз напредни клауд и мрежни технологии, нудејќи значителни предности во споредба со традиционалниот ВПС хостинг и непобедлив однос на цена со перформанси. Поставете OS со апликации за само 1 мин. На еден клик автоматски бекапи, снапшоти и disaster recovery реплика, зачувани во друг дата центар на безбедна далечина. Нова ген на AMD EPYC, ултра брзи NVMe дискови, дедицирани конекции и бесплатна приватна мрежа.


Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Правни информации.    Разбирам